மயிர்க்கால்களுக்கு சிறந்த இயற்கை எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

பூசணி விதை எண்ணெய்.

ரோஸ்மேரி எண்ணெய்.

ஜொஜோபா எண்ணெய்.

ஆர்கன் எண்ணெய்.

ஆர்கன் எண்ணெய்.

தேங்காய் எண்ணெய்.

அவகேடோ எண்ணெய்.

மேலும் அறிய