அரிக்கும் தோலழற்சியைத் தடுக்க இயற்கை குறிப்புகள்

Feb 07, 2023

Mona Pachake

ஓட்ஸ்

தேங்காய் எண்ணெய்.

சூரியகாந்தி எண்ணெய்.

மனுகா தேன்.

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

அலோவேரா