முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும் எண்ணெய்கள்

Nov 28, 2022

Mona Pachake

ஆமணக்கு எண்ணெய்.

தேங்காய் எண்ணெய்.

ஆலிவ் எண்ணெய்.

ஆர்கன் எண்ணெய்.

ரோஸ்மேரி எண்ணெய்.

பாதாம் எண்ணெய்.

ஆம்லா எண்ணெய்.