ஆரஞ்சு மற்றும் அதன் அழகு நன்மைகள்

Oct 02, 2022

Mona Pachake

முகப்பருவை தடுக்கிறது.

தோல் வயதாவதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

கரும்புள்ளிகளை நீக்குகிறது.

ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் உள்ளன.

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

தோல் வயதாவதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது

ஆரஞ்சு மற்றும் அதன் அழகு நன்மைகள்