முடி மற்றும் தோல் பராமரிப்புக்கு உதவும் தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

சூரியகாந்தி

கேமலினா

புதினா

பே இலை

அலோவேரா

ரோஜா

செம்பருத்தி