கண்களில் கருவளையம்... தீர்வு என்ன?

சோர்வு

வயது

மன அழுத்தம்

ஒவ்வாமை

நீரிழப்பு

மரபியல்