முடி உதிர்வுக்கான காரணங்கள்

பரம்பரை முடி உதிர்தல்.

வயது.

அலோபீசியா அரேட்டா.

புற்றுநோய் சிகிச்சை.

பிரசவம், நோய் அல்லது பிற அழுத்தங்கள்.

முடி பராமரிப்பு பொருட்கள்

வலிமிகுந்த சிகை அலங்காரம்

ஹார்மோன் சமநிலையின்மை.