உங்கள் தோல் மோசமான நிலையில் இருப்பதற்கான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

தோல் துளைகள் மற்றும் மயிர்க்கால்களில் பாக்டீரியா சிக்கியுள்ளது

தோலில் வாழும் பூஞ்சை, ஒட்டுண்ணிகள் அல்லது நுண்ணுயிரிகள்

வைரஸ்கள்

பலவீனமான நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு

ஒவ்வாமை, எரிச்சல் அல்லது மற்றொரு நபரின் பாதிக்கப்பட்ட தோலுடன் தொடர்பு

மரபணு காரணிகள்

தைராய்டு

மேலும் அறிய