உடனடியாக தோல் மருத்துவரை அணுக வேண்டிய அறிகுறிகள்

முகப்பரு

வறட்சி

அரிப்பு

சொறி/தோல் ஒவ்வாமை

அக்குள் மற்றும் கழுத்து கருமையாக்குதல்

முக்கியமாக கண்களைச் சுற்றி மஞ்சள் படிவுகள்

பொதுவாக கன்னங்கள் மற்றும் மூக்கு பகுதிகளில் அரிப்புடன் அல்லது இல்லாமல் முகத்தில் தொடர்ந்து சிவத்தல்