பளபளப்பான சருமத்தைப் பெற எளிய யோகா போஸ்கள்

Author - Mona Pachake

தனுராசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

மத்ஸ்யாசனம்

ஹலாசனா

சர்வாங்காசனம்

பத்மாசனம்

மேலும் அறிய