முகப்பரு போன்ற தோல் நிலைகள்

Dec 19, 2022

Mona Pachake

ரோசாசியா

ஃபோலிகுலிடிஸ்

கெரடோசிஸ் பிலாரிஸ்

பெரியோரல் டெர்மடிடிஸ்

செபாசியஸ் ஹைப்பர் பிளாசியா

மிலியா