போன்களை அதிகமாக பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் தோல் பிரச்சனைகள்

நீண்ட நேரம் போனில் இருப்பது கொலாஜன் அளவை சேதப்படுத்தும்

கீழ் கண்கள் கருமையாக்குதல்

முகப்பரு

சுருக்கப்பட்ட கழுத்து

ஒவ்வாமை

கருமையான புள்ளிகள்