முடி உதிர்வதைத் தடுக்க உதவும் மசாலா பொருட்கள்

Author - Mona Pachake

அதிமதுரம்

அலோவேரா

பிரின்ராஜ்

எள்

தேங்காய்

ரோஸ்மேரி

ஆம்லா