இந்த பொருட்களை உங்கள் தோலில் பயன்படுத்துவதை நிறுத்துங்கள்

Nov 01, 2022

Mona Pachake

அலுமினியம்

யூரியா

கனிம எண்ணெய்

பாரபென்ஸ்

பாலிஎதிலீன் கிளைகோல்

பித்தலேட்ஸ்

பியூட்டிலீன் கிளைகோல்