உங்கள் அழகுக்கு கிராம்பின் ஆச்சரியமான நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

முகப்பருவை குணப்படுத்துகிறது மற்றும் தடுக்கிறது

வடுக்கள் தோற்றத்தை குறைக்கிறது

கறைகளை குறைக்கிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது

பொடுகை போக்க உதவுகிறது

ஆரோக்கியமான செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது