ஆச்சரியப்படும் விதமாக இதை உங்கள் தோல் பராமரிப்பு வழக்கத்தில் பயன்படுத்தலாம்

இரசாயனங்கள்

நறுமணம்

பாரபென்ஸ்

இரசாயன சன்ஸ்கிரீன்

ஷாம்பூவில் சோடியம்

பதப்படுத்தப்பட்ட தோல் பராமரிப்பு பொருட்கள்