எக்ஸிமா தோலழற்சியின் அறிகுறிகள்

எக்ஸிமா தோலழற்சியின் அறிகுறிகள்

Scribbled Arrow

உலர்ந்த சருமம்.

எக்ஸிமா தோலழற்சியின் அறிகுறிகள்

Scribbled Arrow

தோல் அரிப்பு.

எக்ஸிமா தோலழற்சியின் அறிகுறிகள்

Scribbled Arrow

சிவப்பு தடிப்புகள்.

எக்ஸிமா தோலழற்சியின் அறிகுறிகள்

Scribbled Arrow

தோலில் புடைப்புகள்.

எக்ஸிமா தோலழற்சியின் அறிகுறிகள்

Scribbled Arrow

தோல் செதில்

எக்ஸிமா தோலழற்சியின் அறிகுறிகள்

Scribbled Arrow

மேலோட்டமான தோல் திட்டுகள்.

எக்ஸிமா தோலழற்சியின் அறிகுறிகள்

Scribbled Arrow

வீக்கம்.