"

"

ரோசாசியாவின் அறிகுறிகள்

Nov 17, 2022

Mona Pachake

"

"

காணக்கூடிய நரம்புகள்.

"

"

வீங்கிய புடைப்புகள்.

"

"

எரிவது போன்ற உணர்வு.

"

"

கண் பிரச்சனைகள்.

"

"

வீங்கிய மூக்கு 

"

"

பெரிய பருக்கள்