உச்சந்தலையில் சொரியாசிஸ் அறிகுறிகள்

செதில், சிவப்பு, சமதளமான திட்டுகள்

வெள்ளி-வெள்ளை செதில்கள்

பொடுகு போன்ற உதிர்தல்

உலர் உச்சந்தலை

அரிப்பு

எரிதல் அல்லது புண்

முடி கொட்டுதல்