தோல் பராமரிப்புக்கு தேநீர் பைகள்…

பயன்படுத்தப்பட்ட தேநீர் பைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தீர்க்கக்கூடிய சில தோல் பிரச்சனைகள் இங்கே உள்ளன.

தோல் பராமரிப்புக்கு தேநீர் பைகள்…

Curved Dotted Line

வீங்கிய கண்கள்

தோல் பராமரிப்புக்கு தேநீர் பைகள்…

Curved Dotted Line

தோல் சிவத்தல்

தோல் பராமரிப்புக்கு தேநீர் பைகள்…

Curved Dotted Line

சன் பர்ன்ஸ்

தோல் பராமரிப்புக்கு தேநீர் பைகள்…

Curved Dotted Line

எக்ஸ்ஃபோலியேட்டிங் ஸ்க்ரப்

தோல் பராமரிப்புக்கு தேநீர் பைகள்…

Curved Dotted Line

இது முகப்பரு மற்றும் கரும்புள்ளிகளை குணப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது