உங்கள் சருமத்தை நச்சுநீக்க  குறிப்புகள்

Jan 31, 2023

Mona Pachake

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் குடிக்கவும்

உங்கள் தோலை இருமுறை சுத்தப்படுத்துங்கள்

உங்கள் சருமத்தை சரியாக ஹைட்ரேட் செய்யுங்கள்

தினசரி தோல் பராமரிப்பு வழக்கத்தை முறையாகக் கொண்டிருங்கள்

சுத்தமான, சமச்சீர் உணவை உண்ணுங்கள்