உங்கள் சருமத்திற்கு எந்த அமிலம் நல்லது மற்றும் அதன் நன்மைகள் என்ன?

Author - Mona Pachake

சாலிசிலிக் அமிலம்

கிளைகோலிக் அமிலம்

அஸ்கார்பிக் அமிலம்

ஹையலூரோனிக் அமிலம்

அசெலிக் அமிலம்

லாக்டிக் அமிலம்

மாண்டெலிக் அமிலம்

மேலும் அறிய