தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

ஹலாசனா

சர்வாங்காசனம்

திரிகோனாசனம்

பரத்வாஜாசனம்

புஜங்காசனம்

மத்ஸ்யாசனம்

சிசுஆசனம்

மேலும் அறிய