முடி உதிர்வை குறைக்கவும், முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கவும் யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

கபாலபதி

அதோ முக ஸ்வனாசனா

சர்வாங்காசனம்

பலாசனா

சிர்சாசனம்

வஜ்ராசனம்

உத்தனாசனம்