தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்த அற்புதமான உணவுகள்

கிவி

செர்ரி

பால்

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

கொட்டைகள் மற்றும் உலர்ந்த பழங்கள்

அரிசி.