தினையின் அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சத்து நிறைந்தது.

குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீடு.

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது.

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் புரதம் நிறைந்தது.