நெல்லிக்காயும் அதன் பயன்களும்

Nov 20, 2022

Mona Pachake

நோயெதிர்ப்பு செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கிறது.

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

ஆரோக்கியமான செரிமானத்தை ஆதரிக்கிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கலாம்.

சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது