சணல் விதைகள் உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?

Oct 16, 2022

Mona Pachake

புரதம் நிறைந்தது

உங்கள் மூளையை பாதுகாக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது

தோல் அமைப்பை மேம்படுத்துகிறது

முடக்கு வாதத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது