லிச்சியை உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இது ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகளைக் காட்டலாம்.

இது கல்லீரலை பாதுகாப்பதாக செயல்படலாம்.

இது இரத்த சர்க்கரையை குறைக்க உதவும்.

இது இரத்தத்தில் உள்ள லிப்பிட் அளவைக் குறைக்க உதவும்.

இது எடையை நிர்வகிக்க உதவும்.

இது புற்றுநோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டைக் காட்டலாம்.

இது மூளையைப் பாதுகாக்க உதவும்.

மேலும் அறிய