குளிர்காலத்தில் சர்க்கரை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஆற்றல் நிலைகளை அதிகரிக்கிறது

உடல் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் மனநிலையை உயர்த்துகிறது

வளர்சிதை மாற்றத்தைத் தூண்டுகிறது

உடல் வெப்பத்தை பராமரிக்கிறது

மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

மன நலனை ஊக்குவிக்கிறது

மேலும் அறிய