அயோடின் நிறைந்த சிறந்த உணவுகள்

Feb 21, 2023

Mona Pachake

கடற்பாசி

பால் பொருட்கள்

அயோடின் கலந்த உப்பு

இறால் 

சூரை மீன்

முட்டை

கொடிமுந்திரி