கருவுறுதலை அதிகரிக்க சிறந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு.

சூரியகாந்தி விதைகள்.

வெண்ணெய் பழங்கள்.

குயினோவா.

கிரேக்க தயிர் மற்றும் சீஸ்கள்.

சால்மன் மீன்.

அஸ்பாரகஸ்.