கிராம்பு தேநீர் மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

புற்றுநோய் செல்களை எதிர்த்துப் போராடுகிறது.

சுவாச ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.

பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

சிறந்த கல்லீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்கிறது.

சிறந்த எலும்பு ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.