காபி மற்றும் அதன் அறியப்படாத ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஆற்றல் அளவை அதிகரிக்கிறது

வகை 2 நீரிழிவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

மூளை ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

எடை நிர்வாகத்தை ஊக்குவிக்கிறது

மனச்சோர்வு அபாயத்தை குறைக்கிறது

கல்லீரல் நிலைமைகளுக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது