குளிர்காலத்தில் காபி மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கிறது

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது

மன கவனத்தை அதிகரிக்கிறது

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது