ஆரோக்கியமானதாக இல்லாத தினசரி உணவுகள்

கிரானோலா மற்றும் கிரானோலா பார்கள்.

சுவையான யோகர்ட்ஸ்.

புரத பானங்கள் மற்றும் பார்கள்.

ஆற்றலுக்காக தொகுக்கப்பட்ட பானங்கள்

க்லுடென் இல்லாத உணவுகள்

சில குறைந்த கொழுப்பு மற்றும் கொழுப்பு இல்லாத பொருட்கள்.