காப்பியில் இவ்வளவு வகைகளா...!!

கப்புசினோ

மச்சியாடோ

எஸ்பிரெசோ

ஐரிஷ் காபி

அமெரிக்கனோ

பிளாக் காபி

லாட்டே