இந்த காளான்களை சாப்பிடுங்க ...

வெள்ளை பட்டன் காளான்கள்

போர்டோபெல்லோ காளான்கள்

ஷிடேக் காளான்கள்

ஆயிஸ்டர் காளான்கள்

எனோக்கி காளான்கள்

ஷிமேஜி காளான்கள்

போர்சினி காளான்கள்

பாடி ஸ்டிரா காளான்கள்