பிரபலமான மாம்பழ வகைகள்

அல்போன்சஸ் ஹபூஸ்

கேசர் மாம்பழங்கள்

தஷேஹரி மாம்பழங்கள்

ஹிம்சாகர் மாம்பழங்கள்

சௌசா மாம்பழங்கள்

பாதாமி மாம்பழங்கள்

சஃபேடா மாம்பழங்கள்

பாம்பே பச்சை மாம்பழங்கள்