பல்வேறு வகையான ஆரஞ்சு

செவில் ஆரஞ்சு

வலென்சியா ஆரஞ்சு

மாண்டரின் ஆரஞ்சு

டேங்கலோ ஆரஞ்சு

டேன்ஜரின் ஆரஞ்சு

கிளமெண்டைன் ஆரஞ்சு

காரா காரா ஆரஞ்சு