விரும்பி சாப்பிடும் பாஸ்தாவின் வகைகள் !!

பென்னே

ரவியோலி

ஃபூஸில்லி

மாக்கரோனி

ஸ்பாகெட்டி

ஃபாஃபல்லே

லஸானியா