வெவ்வேறு வகையான தேநீர்

கருப்பு தேநீர்.

பச்சை தேயிலை தேநீர்.

வெள்ளை தேநீர்.

ஊலாங் தேநீர்.

பு-எர் தேநீர்.

ஊதா தேநீர்.

மேட்சா.