புளி குணப்படுத்தக்கூடிய நோய்கள்

மலேரியா

புண்

பல்வலி

வயிற்றுப்போக்கு

மாதவிடாய் பிடிப்பு

இது நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது