இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள்

Author - Mona Pachake

சீன பால் மற்றும் பால் பொருட்கள்

மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவுகள்

பொட்டாசியம் புரோமேட்

பழங்களுக்கு செயற்கையாக பழுக்க வைக்கும் பொருட்கள்

ஃபோய் கிராஸ்

சசாஃப்ராஸ் எண்ணெய்

சீன பூண்டு

மேலும் அறிய