நல்ல கொழுப்புகள் நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

சியா விதைகள்.

டார்க் சாக்லேட்.

முட்டைகள்.

அவகேடோ.

ஆளிவிதை.

கொட்டைகள்.