அமிலத்தன்மையை ஏற்படுத்தும் உணவுகள்

Jan 12, 2023

Mona Pachake

அதிக கொழுப்பு உணவுகள்

சிட்ரஸ் பழச்சாறுகள்

காரமான உணவுகள்

வெங்காயம்

மது

கொட்டைவடி நீர்

சோடாக்கள் மற்றும் கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்கள்