முட்டையை விட புரதச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பருப்பு.

சணல் விதைகள்

எடமாமே.

பச்சை பட்டாணி.

சூரியகாந்தி விதைகள்.

பாதாம் வெண்ணெய்

பூசணி விதைகள்

இறால்

மேலும் அறிய