வெறும் வயிற்றில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொட்டைவடி நீர்.

காரமான உணவுகள்.

சிட்ரஸ் பழங்கள்.

கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்கள்.

சர்க்கரை உணவுகள்.

வறுத்த உணவுகள்.

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்.

பால் பொருட்கள்.

மேலும் அறிய