நச்சு நீக்கும் உணவுகள்

எலுமிச்சை

இஞ்சி

ப்ரோக்கோலி

செலரி

ஆப்பிள்கள்

புளுபெர்ரி