மராத்தானுக்கு முன் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

ரொட்டி

கடலை வெண்ணெய்

வாழை

இறைச்சி

அரிசி

பாஸ்தா

ஸ்டார்ச் நிரப்பப்பட்ட காய்கறிகள்